Bli delägare genom att fylla i dina uppgifter nedan.


INVESTERINGEN: Erbjudandet omfattar maximalt 650 andelar som fn. erbjuds till kursen 42.127 kr per andel (1/650) samt en administrativ avgift 850 kr/andel. Löpande värderingar kommer att ligga till grund för framtida andelspriser och värdering kommer att göras kvartalsvis utifrån kända genomförda försäljningar av objekt i bedömt motsvarande skick. Externa oberoende värderingar kommer att göras årligt. Såväl kvartalsvis som årliga värdeförändringar medelas löpande till alla investererare i form av nyhetsbrev tillsammans med information om nyförvärv, avyttringar inbjudan till delägarträffar. Som nvesterare erhåller du 70 % av andelens värdeökning. Investeringshorisont är upp till 5 år för hela samlingen eller kortare för enskilda objekt. Förtida inlösen sker genom tillhandahållande av andrahandsmarknad för andelar.

PERSONUPPGIFTER: Sportbilsfonden Future Classics AB (org nr 559062-0240) nedan kallat Sportbilsfonden eller bolaget behandlar personuppgifter som du lämnar i din anmälan för att kunna dministrera och fullgöra vårt tagande gentemot dig. Dina personuppgifter kan också komma att användas som underlag för interna marknads- och kundanalyser eller liknande: Sportbilsfonden Future Classics AB an enligt lag, föreskrift, myndighetsbeslut, handelsregler eller liknande vara skyldig att till annan lämna ut personuppgifter, till exempel till Skatteverket och Finansinspektionen. Om du vill ha information om lka personuppgifter om dig som Sportbilsfonden Future Classics AB behandlar kan du skriftligen begära detta hos Sportbilsfonden Future Classics AB. Om du vill egära rättelse av felaktig personuppgift kan du vända dig till Sportbilsfonden Future Classics AB. Uppgifterna behandlas i enlighet med bestämmelserna i personuppgiftslagen (PUL).

INFORMATION TILL INVESTERARE: Erbjudandet enligt detta Andelsmemorandum (”Erbjudandet”) riktar sig främst till investerare i Sverige samt till investerare i annat land än i Sverige. Erbjudandet riktar sig inte i övrigt till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare Andelsmemorandum, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Erbjudandet är på exakt amma villkor för såväl aktieägare som icke aktieägare. Reglerna om prospekt är inte tillämpliga, dvs. att prospekt upprättas för den denna verksamhet. Grunden för undantaget är att det belopp som sammanlagt ska betalas av investerarna under en tid av tolv månader inte överstiger 2,5 miljoner Euro.

FRAMÅTRIKTAD INFORMATION: Detta Andelsmemorandum kan innehålla framåtriktad information. Sådan information är ingen garanti för framtida förhållanden och är föremål för frånkomliga risker och osäkerhetsfaktorer. Framåtriktad information kan urskiljas genom att den inte uteslutande avser historiska eller aktuella sakförhållanden eller genom att den kan innefatta ord åsom ”kan”, ”ska”, ”förväntas”, ”tros”, ”uppskattas”, ”planeras”, ”förväntad avkastning”, ”förbereds”, ”beräknas”, ”har för avsikt att”, ”prognostiseras”, ”försöker” eller ”skulle kunna”, eller negationer v sådana ord och andra variationer därav eller jämförbar terminologi. Denna framåtriktade information speglar bolagets styrelses och företagslednings nuvarande förväntningar baserat på idag tillgänglig nformation och bygger på ett antal antaganden som är föremål för risker och osäkerhetsmoment som kan vara utanför företagsledningens kontroll. Faktiska resultat kan avsevärt komma att avvika från vad om uttryckts eller antytts i den framåtriktade informationen. All framåtriktad information baseras uteslutande på de förhållanden som råder vid tidpunkten då den lämnas och Bolaget och dess styrelse har ngen skyldighet (och frånsäger sig uttryckligen sådan skyldighet) att uppdatera eller ändra sådan framåtriktad information, vare sig som en följd av ny information, nya förhållanden eller något annat. All samåtriktad information som kan tillskrivas Bolaget eller personer som agerar å dess vägnar är föremål för de förbehåll som finns i eller som hänvisas till I detta avsnitt.

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ANDELSMEMORANDUMET: Innehållet i följande erbjudandehandling bör noggrant utvärderas innan en investering görs. En investering bör föregås av noggrann nalys av i synnerhet avsnittet riskfaktorer. För de fall ytterligare osäkerhet och tvivel föreligger bör du rådfråga din bank, revisor, jurist eller person som besitter nödvändig och relevant kunskap för en nvestering enligt denna erbjudandehandling. Erbjudandet och, eller den information som framgår av följande erbjudandehandling är inte och ska inte under några omständigheter betraktas som finansiell rådgivning. En investering i klassiska fordon bör endast genomföras om du är fullt införstådd med de risker och med den information som framgår av följande erbjudandehandling.

ANSVARSFRISKRIVNING – FORCE MAJEURE: Historiska resultat är ingen garanti för framtida resultat. Bolaget eller andra av närstående bolag friskriver sig från allt ansvar och är således inte på något sätt eller vid något tillfälle ersättningsskyldigt i ändelse av avbrott, driftstörningar, fel, skador m.m. som har orsakats av förhållande som är utanför respektive bolagskontroll härunder även, översvämningar, brand, strejk, krig, terror, arbetsnedläggelse, lixtnedslag, lockout eller annan arbetsrättslig incident, överbelastning av nätet, fel i andras nätverk, fel hos tredje part, systemkrasch eller force majeure eller liknande incidenter mm.

RISKFAKTORER: En investering i Sportbilsfonden bilandelar innefattar risker. Ett antal faktorer påverkar, eller kan påverka Bolagets verksamhet direkt eller indirekt. Nedan beskrivs, utan särskild rioriteringsordning eller anspråk på att vara uttömmande, de riskfaktorer och förhållanden som anses vara av väsentlig betydelse för Bolagets verksamhet och framtida utveckling. Ytterligare riskfaktorer som r närvarande inte är kända för Sportbilsfonden, eller som Bolaget för närvarande anser vara obetydliga, kan i framtiden ha en väsentlig negativ inverkan på Sportbilsfonden verksamhet, finansiella ställning ch ställning i övrigt. En investering i Sportbilsfonden bilandelar utgör en möjlighet att ta del av en framtida värdeutveckling. Allt företagande och ägande av bilandelar, aktier eller andra andelar är dock renat med ett visst mått av risktagande och en investering skall ses i detta perspektiv. Vid en bedömning av en investering i Bolagets bilandelar är det av vikt att beakta riskfaktorer beskrivs utan inbördes rangordning, och utan anspråk på att vara heltäckande, några av de riskfaktorer och viktiga förhållanden som bedöms ha betydelse för Bolagets och dess fastighetsandelars amtida utveckling. Riskerna som beskrivs är inte de enda risker som biladelar, bolaget, och dess aktieägare står inför utan en samlad utvärdering måste även innefatta övrig information i Memorandumet samt en allmän omvärldsbedömning.

MEDARBETARE: Bolagets verksamhet är till viss del beroende av förmågan att rekrytera, utveckla och behålla kvalificerade medarbetare. Om nyckelpersoner lämnar Bolaget kan det, åtminstone kortsiktigt, å negativ inverkan på verksamheten. Även om ledningen anser att bolaget både kommer att kunna attrahera och behålla kvalificerade nyckelpersoner, kan det inte garanteras att detta kan ske på tillfredställande villkor gentemot den konkurrens som finns från andra bolag I branschen eller närstående branscher.

INTJÄNINGSFÖRMÅGA OCH FRAMTIDA KAPITALBEHOV: Det kan inte garanteras att Bolagets bilandelar kommer att generera tillräcklig värdestegring för att finansiera den fortsatta erksamheten. Det kan inte garanteras att Bolaget kommer att kunna erhålla nödvändig finansiering eller att sådan finansiering kan erhållas på, för befintliga aktieägare, andelsägare fördelaktiga villkor.

Sportbilsfonden Future Classics AB

Biblioteksgatan 1
11141 Stockholm

Telefon: Bo Lindman 0705-95 83 99
E-post: info@sportbilsfonden.se


Hemsida & Design av Intendit Webbyrå